<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
artifact  
['ɑ:tifækt]
Cách viết khác : artefact ['ɑ:tifækt]
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt