<
Trang chủ » Tra từ
artefact  
['ɑ:tifækt]
Cách viết khác : artifact ['ɑ:tifækt]
danh từ
  • vật do người làm ra, nhất là dụng cụ hoặc vũ khí, có lợi ích về khảo cổ học; đồ tạo tác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt