<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
arrive  
[ə'raiv]
nội động từ
  • tới (một nơi), nhất là sau một chuyến đi
đến trường
về đến nhà
anh đến lúc mấy giờ?
chúng tôi đến nhà ga chậm năm phút
they will arrive in New York at noon
họ sẽ đến New York vào giữa trưa
  • (nói về một sự kiện trong thời gian) đến
ngày trọng đại đã đến
cuối cùng đứa bé ra đời ngay sau nửa đêm
  • trở nên nổi tiếng hoặc thành công
anh biết là anh đã thành công khi được người ta mời lên TV
  • đạt được (cái gì)
đi tới/đạt được một sự thoả thuận
đi đến một quyết định/kết luận
đạt tới chỗ hoàn thiện
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt