<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
armful  
['ɑ:mful]
danh từ
  • ôm (đầy)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt