<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
armet  
danh từ giống đực
  • (sử học) mũ sắt acmê (trùm kín đầu)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt