<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
armée  
tính từ giống cái
danh từ giống cái
  • quân đội
quân đội nhân dân Việt Nam
quân đội xâm lược
ở trong quân đội
  • quân đoàn, đội quân
chỉ huy một đội quân
sự tiếp tế cho một đội quân
  • đội ngũ
đội ngũ công chức
      • đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, là quân nhân
con trai ông ấy đang thực hiện nghĩa vụ quân sự
      • các thiên thần
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt