<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
Arabian  
[ə'reibjən]
tính từ
  • (thuộc) A-rập
      • chuyện ''Nghìn lẻ một đêm''
danh từ
  • người A-rập
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt