<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
apraxique  
tính từ
  • (y học) mất dùng động tác
danh từ
  • (y học) người (bị chứng) mất dùng động tác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt