<
Trang chủ » Tra từ
apraxia  
[,ei'præksiə]
danh từ
  • (y học) chứng mất dùng động tác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt