<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
apragmatisme  
danh từ giống đực
  • (y học) chứng mất ý chí
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt