<
Trang chủ » Tra từ
apprehension  
[,æpri'hen∫n]
danh từ
  • sự sợ, sự e sợ
sự sợ chết
sợ cái gì
e sợ rằng...
  • sự hiểu, sự lĩnh hội, sự tiếp thu, sự nắm được (ý nghĩa...)
tiếp thu nhanh
tiếp thu chậm
  • sự bắt, sự nắm lấy, sự tóm lấy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt