<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
apprehensible  
[,æpri'hensəbl]
tính từ
  • hiểu rõ được, tính thấy rõ được, tính lĩnh hội được, có thể nắm được
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt