<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
apprehensibility  
[æpri,hensi'biliti]
danh từ
  • tính hiểu rõ được, tính thấy rõ được, tính lĩnh hội được
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt