<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
apprehend  
[,æpri'hend]
ngoại động từ
  • bắt, tóm, nắm lấy
  • hiểu rõ, thấy rõ, cảm thấy rõ
hiểu rõ một điều gì
  • sợ, e sợ
sợ chết
e rằng...
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt