<
Trang chủ » Tra từ
appreciative  
[ə'pri:∫jətiv]
tính từ
  • biết đánh giá, biết thưởng thức
biết thưởng thức âm nhạc
  • khen ngợi, đánh giá cao, tán thưởng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt