<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
appréhension  
danh từ giống cái
  • sự e sợ
sợ làm điều gì
sự e sợ thất bại
cảm thấy e sợ
sợ sệt trước kì thi
  • (triết học) sự lĩnh hội
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt