<
Trang chủ » Tra từ
application  
[,æpli'kei∫n]
danh từ
  • sự gắn vào, sự áp vào, sự ghép vào, sự đính vào, sự đắp vào, sự tra vào ( (cũng) appliance )
sự đắp thuốc vào vết thương
  • vật gắn, vật áp, vật ghép, vật đính, vật đắp, vật tra
  • sự dùng, sự áp dụng, sự ứng dụng
thuốc dùng ngoài da
  • sự chuyên cần, sự chuyên tâm
một người rất chuyên cần
  • lời xin, lời thỉnh cầu; đơn xin
đơn xin việc làm
gửi đơn cho ai để xin việc gì
đệ đơn xin, gửi đơn xin
  • (tin học) trình ứng dụng
phần mềm ứng dụng
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt