<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
apple  
['æpl]
danh từ
 • quả táo
   • mối bất hoà
   • đồng tử, con ngươi
   • vật quí báu phải giữ gìn nhất
   • quả táo trông mã ngoài thì đẹp nhưng trong đã thối
   • (nghĩa bóng) thành tích bề ngoài, thành tích giả tạo
   • (tục ngữ) con sâu làm rầu nồi canh
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt