<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
apology  
[ə'pɔlədʒi]
danh từ
đưa ra/thực hiện/chấp nhận lời xin lỗi
Tôi đã tạ lỗi (chủ nhà) và đi sớm
Xin hãy thứ lỗi vì bữa ăn không ra gì này (cái tạm gọi là bữa ăn này)
  • lời biện hộ hoặc bảo vệ (về đức tin...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt