<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
aphteuse  
tính từ giống cái
viêm mồm aptơ
(thú y học) sốt aptơ, sốt lở mồm long móng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt