<
Trang chủ » Tra từ
anywhere  
['eniweə]
phó từ
  • bất kỳ chỗ nào, bất cứ nơi đâu
tôi không thể thấy nó ở đâu cả
để cái hộp này ở đâu cũng được
anh thích để nó ở đâu thì để
chúng tôi có thể đi bất cứ chỗ nào anh thích
anh muốn đi đâu nữa thì cho tôi biết
đại từ
  • một chỗ nào đó; một nơi nào đó
tôi chẳng có chỗ nào để ở lại
bạn có biết chỗ mua máy chữ cũ không?
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt