<
Trang chủ » Tra từ
anyone  
['eniwʌn]
Cách viết khác : anybody ['enibɔdi]
đại từ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt