<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
anglais  
tính từ
  • (thuộc) Anh
nền quân chủ Anh
tuần lễ nghỉ chiều thứ bảy, tuần lễ Anh
Canađa theo văn hoá Anh
tiếng Anh, ngôn ngữ Anh
      • theo kiểu Anh
lỉnh đi, chuồn đi
danh từ giống đực
  • (ngôn ngữ học) tiếng Anh
giáo viên tiếng Anh
tiếng Anh nói ở Anh, tiếng Anh nói ở Mỹ
tiếng Anh trong giao dịch
nói tiếng Anh
cuốn sách viết bằng tiếng Anh
  • người Anh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt