<
Trang chủ » Tra từ
and  
[ænd, ənd, ən]
liên từ
  • và, cùng, với
mua và bán
anh với (và) tôi
  • nếu dường như, tuồng như là
hãy để anh ta đi nếu cần
  • còn
tôi sẽ đi còn anh sẽ ở lại đây
  • (không dịch)
cà phê sữa
ba mươi tư
hai trăm năm mươi
đi hàng đôi
ngày càng tốt hơn
ngày càng xấu hơn
hàng dặm hàng dặm, rất dài
sách thì cũng có ba bảy loại
hãy gắng đến
hãy gắng giúp tôi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt