<
Trang chủ » Tra từ
anabolic  
[ænə'bɔlik]
tính từ
  • (sinh vật học) (thuộc) sự đồng hoá
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt