<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
amovible  
tính từ
  • có thể bãi miễn
chức vụ có thể bãi miễn
  • tháo ra (lắp vào) được
lớp vải lót tháo ra được
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt