<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
amoindrir  
ngoại động từ
  • bớt, làm giảm
bệnh tật làm giảm sức
những ấn tượng này không hề giảm đi khi tiếp xúc với thực tế
làm giảm giá trị
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt