<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ami  
danh từ
 • bạn
bạn thân thiết
bạn tâm giao
bạn của bạn mình là bạn mình
đối xử thân thiện với ai, đối xử với ai như bạn bè
bạn bè không ai nợ ai thì tình bạn mới bền
giá rẻ (do quen biết...), giá hữu nghị
tôi đến đây với tư cách là bạn chứ không phải là thù
 • tình nhân
tình nhân
 • người yêu chuộng
người yêu chuộng chân lý
những người chuộng sách vở
   • có hoạn nạn mới hiểu bạn bè
   • các nước thân pháp
tính từ
 • thân tình
tiếng nói thân tình
 • thuận, thuận lợi
gió thuận
 • yêu chuộng
yêu chuộng nghệ thuật
 • đồng minh
quân đội đồng minh
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt