<
Trang chủ » Tra từ
ambition  
[æm'bi∫n]
danh từ
đầy tham vọng trở thành nổi tiếng/giàu có/quyền uy
có tham vọng lớn
đạt được/thực hiện/hoàn thành tham vọng của mình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt