<
Trang chủ » Tra từ
am  
[æm, əm, m]
[ei'em]
ngôi 1 số ít (thì hiện tại của to be )
danh từ
at 10 am
10 giờ sáng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt