<
Trang chủ » Tra từ
alphabet  
['ælfəbit]
danh từ
  • bảng chữ cái, bảng mẫu tự
  • (nghĩa bóng) điều cơ bản, bước đầu
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt