<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
almost  
['ɔ:lmoust]
phó từ
  • hầu như, gần như
đó là một lỗi mà hầu như lúc nào họ cũng mắc phải
gần đến giờ ăn cơm trưa rồi
cơm chiều đã gần xong
nó cao ngót sáu phít
hầu như nó chẳng ăn gì
hầu như không có chỗ nào để ngồi
hầu như bất cứ cái gì cũng được
hầu như người nào trong phòng máy này cũng nói được tiếng Anh
nó trượt chân và súyt ngã
lối đi trơn quá, nên ông lão súyt trượt chân
cô ta gần như ngã gẫy cổ
thực ra chẳng ai muốn làm việc trong hoàn cảnh như thế
thực ra chẳng ai tin hắn cả
thực ra diễn giả nói chẳng có gì đáng nghe
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt