<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
alizé  
danh từ giống đực
  • (địa chất, địa lý) gió alizê, gió mậu dịch
tính từ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt