<
Trang chủ » Tra từ
alcohol  
['ælkəhɔl]
danh từ
  • (hoá học) cồn; an-con
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt