<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
ainsi  
phó từ
 • như thế, như vậy
nói như vậy
đúng như vậy và chẳng khác đi được
 • cũng thế, cũng vậy
có mặt trời thì bóng tối bị rọi tan, cũng vậy có học thì bớt dốt
"Ainsi dit , ainsi fait " (La Font.)
nói sao làm vậy
 • vậy nên, nên chi
vậy nên sự thận trọng là cần thiết
vậy nên tôi kết luận rằng
 • chẳng hạn như
một vài động vật có vú sống ở biển, chẳng hạn như cá voi
   • cùng với, cũng như, và
tôi mời anh cùng với chị
sự thực cũng như lòng biết ơn buộc tôi phải nói rằng...
   • như
như đã nói ở trên
   • có thể nói là
   • xin được như nguyện ( amen)
   • và tiếp theo hệt như vậy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt