<
Trang chủ » Tra từ
aid  
[eid]
danh từ
 • sự giúp đỡ, sự cứu giúp, sự viện trợ
khu cấp cứu trong bệnh viện
viện trợ nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ
 • người giúp đỡ, người phụ tá
 • (sử học) thuế nộp cho nhà vua
 • ( số nhiều) những phương tiện trợ giúp
phương tiện trợ giúp
   • nhờ sự giúp đỡ của
   • tất cả những cái này dùng để làm gì?
ngoại động từ
 • giúp đỡ
giúp một em bé mồ côi học hành
   • là đồng phạm xúi giục của ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt