<
Trang chủ » Tra từ
agreement  
[ə'gri:mənt]
danh từ
  • sự thoả thuận, hứa hẹn hoặc giao kèo với ai; hợp đồng
mời ông ký vào bản hợp đồng
cuối cùng đã vạch ra được một thoả thuận với các ông chủ
ký kết một hợp đồng với ai
họ đã vi phạm hợp đồng giữa họ với nhau
  • sự bằng lòng, sự tán thành, sự đồng ý
theo sự thoả thuận chung
đi đến sự thoả thuận; đi đến ký kết một hiệp định
hai bên không thoả thuận được với nhau
có rất ít sự thống nhất về vấn đề chính sách của chúng ta sẽ thế nào
chủ nghĩa cá nhân không phù hợp với lợi ích chung
chúng ta có thống nhất với nhau về giá cả hay không?
  • (ngôn ngữ) có cùng số, giống, cách hoặc ngôi
sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ
      • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bản hiệp định ký kết giữa tổng thống với chính phủ một nước khác không cần thông qua thượng nghị viện
      • thoả thuận danh dự
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt