<
Trang chủ » Tra từ
agrément  
[,ægre'ma:η]
tính từ
  • (ngoại giao) sự chấp thuận (nhận một đại diện (ngoại giao))
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt