<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
aggressor  
[ə'gresə]
danh từ
  • kẻ xâm lược; nước đi xâm lược
những kẻ xâm lược có vũ trang
nước đi xâm lược
  • kẻ gây sự, kẻ gây hấn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt