<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
afrikaans  
danh từ giống đực ( không đổi)
  • (ngôn ngữ học) tiếng Hà Lan Nam Phi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt