<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
africaniser  
ngoại động từ
  • Phi hoá, đặt viên chức người Phi (thay viên chức thực dân cũ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt