<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
africanisation  
danh từ giống cái
  • sự Phi hoá, sự đặt viên chức người Phi thay viên chức thực dân cũ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt