<
Trang chủ » Tra từ
afraid  
[ə'freid]
tính từ
đừng sợ!
chẳng có gì phải sợ cả
anh có sợ rắn hay không?
anh ta sợ đi đêm một mình
nếu cần, anh đừng ngại nhờ vả
tôi không nòiđiêu đó ra vì sợ làm anh ta bối rối
anh ta sợ mất khách hàng
bố mẹ hay lo sợ cho (sự an toàn của) con cái
      • tôi lấy làm tiếc phải nói
tôi e rằng chúng tôi không đến được
Chúng ta lỡ tàu rồi ư? - Tôi e rằng thế
Anh có sữa hay không? - Tôi e rằng không
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt