<
Trang chủ » Tra từ
afford  
[ə'fɔ:d]
ngoại động từ
  • có thể, có đủ sức, có đủ khả năng, có đủ điều kiện (để làm gì)
tôi không thể để mất một phút nào
  • cho, tạo cho, cấp cho, ban cho
đọc sách cho ta niềm vui thú
cánh đồng cung cấp đủ cỏ khô cho trâu bò
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt