<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
affiche  
danh từ giống cái
  • tờ yết thị
  • tờ quảng cáo, tờ áp phích
tờ quảng cáo
người dán áp phích
tờ quảng cáo kịch
quảng cáo một vở tuồng
      • gầy đét
      • được diễn một thời gian dài (vở hát, kịch...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt