<
Trang chủ » Tra từ
adviser  
[əd'vaizə]
Cách viết khác : advisor [əd'vaizə]
danh từ
  • người khuyên bảo, người chỉ bảo, cố vấn
cố vấn pháp lý
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt