<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
advenir  
nội động từ
  • xảy đến, xảy ra
dù xảy ra việc gì
      • ra sao thì ra
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt