<
Trang chủ » Tra từ
advice  
[əd'vais]
danh từ
  • lời khuyên, lời chỉ bảo
hành động theo/theo/nghe theo lời khuyên của ai
hỏi ý kiến luật sư; hỏi ý kiến bác sĩ (nhờ bác sĩ khám cho)
theo ý tôi thì anh nên chờ đợi
nên nghe lời tôi khuyên, anh hãy đi khám bác sĩ
tôi xin có vài lời khuyên anh
  • (thương nghiệp) thư thông báo; văn bản thông báo; giấy báo (cũng) advice note
chúng tôi nhận được thông báo là hàng hoá đã được chuyển đi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt