<
Trang chủ » Tra từ
adversity  
[əd'və:siti]
danh từ
  • những điều bất lợi; hoàn cảnh không may; nghịch cảnh
lâm vào nghịch cảnh mà vẫn vui vẻ như không có gì
can đảm đương đầu với nghịch cảnh
vượt qua nhiều nghịch cảnh
©2019 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt