<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
adverb  
['ædvə:b]
danh từ
  • (ngôn ngữ học) phó từ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt